Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Nieważność umowy kredytu frankowego orzekł 6 marca 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Nasi Klienci zawarli w grudniu 2006 roku umowę kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. w Warszawie. Kwota udzielonego kredytu wynosiła 213.650,00 PLN, natomiast okres spłaty to 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 4 sierpnia 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 9 sierpnia 2023 r. Wniosek o zabezpieczenie powództwa – wstrzymanie płatności rat kredytu – złożyliśmy w imieniu Frankowiczów 25 sierpnia 2023 r. i został uwzględniony przez Sąd w toku sprawy. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa6 marca 2024 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów. Sad zdecydował, że nie było konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego. W tym samym dniu Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 15824/22.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „mPlan” zawarta w grudniu 2006 roku przez naszych Klientów, jest nieważna.

Sąd zasądził od mBanku S.A. na rzecz Frankowiczów kwotę 219.456,65 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 14 marca 2022 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.934,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank