Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny, wyrokiem z 18 kwietnia 2023 r. zasądził na rzecz Klientów kancelarii Szołajski Legal Group ponad 55 tys. zł. W ten sposób Frankowicze odzyskali zwrot rat kredytu zawartego w czerwcu 2003 r. z Bankiem PKO BP S.A. Kredyt, który został spłacony przed rozpoczęciem sprawy opiewał na kwotę 12.230 CHF na okres 17 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 13 października 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 17 stycznia 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza 24 stycznia 2023 r., a druga 23 marca 2023 r. Ponadto Sąd nie przesłuchiwał świadków, nie było również dowodu z opinii biegłego. Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów zwrot wszystkich rat, ponieważ kredyt został już spłacony. Wyrok o sygn. akt II C 58/23 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał wyrok 18 kwietnia 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od PKO BP SA z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 55.327,90 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi za okres od 27 stycznia 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów łącznie kwotę w wysokości 9467 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z PKO BP SA są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych