Kolejna wygrana Naszych Klientów z PKO BP – nieważna Umowa Nordea-Habitat

Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 28 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, po rozpoznaniu sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A.. Frankowicze zawarli umowę kredytu NORDEA HABITAT z Nordea Bank Polska S.A. w maju 2009 r. na kwotę 464.000 PLN na okres 40 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 2 grudnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 25 października 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 5 grudnia 2023 r., na której zostali przesłuchani tylko Frankowicze. Sąd pominął przesłuchania świadków oraz opinię biegłego sądowego. Warto nadmienić, że jeden z Klientów jest prawnikiem, a mimo to sąd uznał, że Bank nie dopełnił obowiązku informacyjnego. W ustnych motywach uzasadnienia Sad wskazał, że umowa była nieważna ze względu na abuzywność klauzul dotyczących waloryzacji oraz oprocentowania kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie 28 grudnia 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt. XXVIII 17398/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. na rzecz Frankowiczów kwotę łącznie 341 847,52 PLN tytułem zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 28 czerwca 2022 r. (dzień następujący po doręczeniu pozwu) do 4 grudnia 2023 r. (dnia poprzedzającego podniesienie zarzutu zatrzymania).

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów łącznie koszty procesu w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy kredytu CHF NORDEA-HABITAT zawierane z NORDEA BANK POLSKA S.A. (aktualnie następcą prawnym jest PKO BP S.A.) są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl 

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej