Nasza kolejna wygrana z Bankiem Millennium

Klienci kancelarii Szołajski Legal Group wygrali sprawę frankową przeciwko Bankowi Millennium. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, 4 grudnia 2023 r. orzekł nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w czerwcu 2006 r.

Frankowicze zawarli umowę kredytu frankowego z Bankiem Millennium na kwotę 500.000 zł na okres 420 miesięcy.

Przebieg sprawy

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 10 listopada 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew  11 lutego 2022 r., zaś replika była 25 sierpnia 2022 r. W sprawie doszło do wymiany pism procesowych.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza – 11 października 2023 r., podczas której zostali przesłuchani Frankowicze, zaś Sąd oddalił wniosek o sporządzenie opinii przez biegłego sądowego. Druga rozprawa odbyła się 4 grudnia 2023 r. – podczas niej został wydany wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 15904/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 171.135,80 oraz kwotę 58.251,30 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 15 grudnia 2021 r. Ponadto Frankowicze otrzymali od banku po 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że nie uwzględnił zarzutu zatrzymania bowiem w sprawach rozliczenia wzajemnych świadczeń z tytułu nieważnej umowy kredytu właściwa jest instytucja potrącenia (art. 498 k.c.).

Sąd zasądził odsetki ustawowe od 15 grudnia 2021 – 7 dni po doręczeniu pozwu bankowi!

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. 

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank