Kolejna wygrana Naszego Klienta z mBank

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, 30 października 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego „MULTIPLAN” indeksowanego do CHF zawartej w kwietniu 2008 r. z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBankiem S.A.)

Nasz Klient zawarł umowę kredytu hipotecznego na kwotę 415.740,00 PLN na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 13 sierpnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 8 lutego 2022 r., zaś Kancelaria w imieniu Klienta złożyła replikę do odpowiedzi Banku na Pozew 16 sierpnia 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 9 października 2023 r., na której Sąd przesłuchał Frankowicza oraz oddalił dowód z opinii biegłego wskazując na jego nieprzydatność wobec precyzyjnych zeznań Frankowicza. Sąd również nie przesłuchiwał świadków.

Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 30 października 2023 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 10910/21.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że umowa jest nieważna, zgodnie z żądaniem zasądził kwoty główne, a odsetki zasądził od dnia złożenia oświadczenia przez Frankowicza na rozprawie.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku SA z/s w Warszawie na rzecz Frankowicza 66.076,17 PLN60.892,24 CHF  z tytułu rat kredytu oraz 13.473,64 PLN z tytułu ubezpieczeń z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 10 października 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowicza kwotę w wysokości 11.817 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej