Nasi Klienci po raz kolejny wygrywają z mBankiem

Nieważność umowy kredytu hipotecznego „Multiplan” indeksowanego do CHF orzekł 15 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytową z BRE Bankiem S.A. (aktualnie mBankiem S.A.) w czerwcu 2006 r. na kwotę 541 tys. zł z okresem spłaty 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 4 grudnia 2020 r., Bank złożył odpowiedź na pozew 5 maja 2021 r., zaś replikę złożono 7 września 2022 r. W toku procesu złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie powództwa, który został uwzględniony 28 września 2023 r.i od tego dnia Frankowicze nie płacą już rat kredytu!

Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza – 13 września 2023 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów. Sąd nie chciał dowodu z opinii biegłego, nie przesłuchiwał również świadków.

Na drugiej rozprawie – 15 listopada 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny wydał wyrok o sygn. akt. XXV C 4142/20. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd podkreślił, że nie było żadnych wątpliwości, co do nieważności umowy, zarówno z przyczyn naruszenia zasady swobody, abuzywności klauzul dotyczących waloryzacji oraz oprocentowania kredytu.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 171.449,57 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie (od kwoty 167.735,91 PLN od 2 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.713,66 PLN od 21 kwietnia 2021 r. do dnia zapłaty). Frankowicze mają otrzymać również 79.697,23 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.128,28 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.934 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank