Kolejna wygrana Naszych Klientów z mBank

Nieważność umowy kredytu hipotecznego „MultiPlan” indeksowanego do CHF orzekł 18 października 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Nasi Klienci zawarli umowę w lutym 2008 r. z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. z/s w Warszawie na kwotę 271.000 PLN na okres 180 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 30 grudnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 21 lipca 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 18 października 2023 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów oraz oddalił dowód z opinii biegłego wskazując na jego nieprzydatność wobec precyzyjnych twierdzeń powoda w tej materii. Sąd również nie przesłuchiwał świadków.

Sąd uwzględnił roszczenie z pozwu o stwierdzenie nieważności umowy ponieważ kwestionowana umowa zawiera klauzule niedozwolone, których Sąd nie jest w stanie uzupełnić po wyeliminowaniu ich treści z umowy.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny 18 października 2023 r. wydał wyrok w sprawie o sygn. akt XXVIII C 409/22.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 161.097,38 PLN oraz 27.349,48 CHF, a także kwotę 19.850,92 PLN wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 9 lipca 2022 r. (to jest od dnia doręczenia Bankowi pozwu przez Sąd) do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom.
Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej