Kolejna wygrana naszych Klientów z Millennium Bankiem

Nieważność umowy o frankowy kredyt hipoteczny orzekł 25 stycznia 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXIV Wydział Cywilny. Sąd wydał wyrok w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium S.A. z/s w Warszawie (sygn. akt XXIV C 2637/20).

Frankowicze zawarli umowę kredytową w październiku 2006 r. na kwotę 249.100 na okres 420 miesięcy.

Przebieg sprawy

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 23 października 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 7 lipca 2021 r., zaś nasza replika była złożona 10 sierpnia 2022 r. W sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza – 27 października 2022 r., podczas której zostali przesłuchani Frankowicze, zaś druga – 25 stycznia 2024 r., na której przedstawiono końcowe stanowisko stron.

W sprawie przesłuchano świadków banku na piśmie oraz przeprowadzono dowód z opinii biegłego sądowego, który potwierdził wyliczenia oraz zasadność powództwa Frankowiczów.

Warto zaznaczyć, że w sprawie zasądzono odsetki ustawowe od marca 2020 r. W ustnym uzasadnieniu wyroku potwierdzono, że umowa zawiera klauzule abuzywne, a Frankowicze nie byli informowani o ryzyku kursowym.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd ustalił, że Umowa kredytu jest nieważna i zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 174.816,62 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 4 marca 2020 r. do dnia zapłaty. 

Dodatkowo Sąd ustalił, że koszty procesu ponosi w całości Bank Millennium S.A., pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej