Nasza kolejna wygrana z Millennium Bankiem

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wyrokiem wydanym 5 grudnia 2023 r. w sprawie z powództwa naszych Klientów przeciwko Bankowi Millennium orzekł nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny zawartej w lutym 2008 r.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu frankowego z Bankiem Millenium S.A. z/s w Warszawie na kwotę 225.000 na okres 168 miesięcy.

Przebieg sprawy

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 20 kwietnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew  18 listopada 2021 r. W związku ze spłatą kredytu w trakcie procesu dokonaliśmy modyfikacji powództwa, doliczając kwoty rat wpłaconych od daty pozwu do daty całkowitej spłaty kredytu – 25 listopada 2022 r. Bank odniósł się do modyfikacji powództwa pismem 3 lutego 2023 r.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza – 4 stycznia 2023 r., podczas której zostali przesłuchani Frankowicze, zaś druga rozprawa odbyła się 22 listopada 2023 r., na której pełnomocnicy stron przedstawili ostateczne stanowiska. Sąd oddalił wniosek o biegłego sądowego postanowieniem poza rozprawą.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 82.782,68 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 22 września 2021 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 81.810,89 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 70.870,86 CHF od 22 września 2021 r. do dnia zapłaty i od kwoty 10.940,03 CHF od 28 stycznia 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 11.847 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego na podstawie umowy kredytu, mimo spłaconego kredytu.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule niedozwolone, których wykreślenie skutkowało nieważnością umowy kredytu, Frankowicze nie byli prawidłowo informowani o ryzyku oraz udowodniono, że są konsumentami.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium