Nasza kolejna wygrana z Raiffeisen Bank

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z EFG Eurobank Ergasias S.A. oddział w Polsce, którego następcą prawnym jest Raiffeisen Bank International AG na kwotę 200.000 PLN w listopadzie 2007 r. na okres 480 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 12 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 6 sierpnia 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 5 października 2023 r., podczas której Sąd przesłuchał powodów oraz oddalił dowód z opinii biegłego. Zeznania świadków zostały złożone w formie pisemnej. 

Sąd Okręgowy w Warszawie 3 listopada 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt I C 1423/21. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że umowa zawierała klauzule abuzywne skutkujące nieważnością całej umowy. Przyczynami ustalenia nieważności był brak równowagi stron. Postanowienia umowy powodowały, że brak było możliwości ustalenia salda i wysokości rat do spłaty przez Frankowiczów.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwoty 129.402,69 zł oraz 5.572,00 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 23 czerwca 2021 r. to jest od dnia doręczenia odpisu pozwu bankowi.

Ponadto Sąd obciążył bank w całości kosztami procesu w wysokości 6.434 zł.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z Raiffeisen Bankiem. Dlatego nie ma na co czekać, trzeba działać i pozywać banki

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej