Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił roszczenie kredytobiorców przeciwko bankowi Millennium S.A. W wyroku z 3 stycznia 2020 r. (sygn. akt III C 807/17) zasądził na rzecz kredytobiorców kwoty pieniężne wpłacone przez nich na podstawie dwóch umów zawartych z bankiem – ponad 100 tysięcy złotych i ponad 115 tysięcy franków szwajcarskich.

Stanowisko Sądu Okręgowego

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że powództwo o zapłatę podlegało uwzględnieniu w zdecydowanej części. Co ważne, podstawę prawną roszczenia kredytobiorców stanowił przepis art. 410 k.c. – zwrot świadczenia nienależnego.

Sąd ocenił postanowienia umów kredytu przez pryzmat art. 3851 § 1-3 k.c., uznając za abuzywne postanowienia umów kredytu zawartego przez kredytobiorców!

„Sąd uznał, że postanowienia umów przewidujące stosowanie kursów wyznaczanych przez Bank – tak przy wykonywaniu mechanizmu indeksacji kredytu, jak również przy jego spłacie, było niczym innym jak przypisaniem Bankowi uprawnienia do jednostronnego kształtowania wysokości świadczeń Powodów. Dotyczyło to określenia wysokości zobowiązania Kredytobiorcy w walucie frank szwajcarski, do jakiej spłaty jest zgodnie z postanowieniami umowy zobowiązany, jak i wysokości spłaty dokonywanej przez Kredytobiorcę w walucie PLN tytułem spłaty rat wyrażonych w harmonogramie spłat w CHF.” (III C 807/17)

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że postanowienia analizowanych umów, które odnoszą się do mechanizmu indeksacji, dotyczyły głównego przedmiotu umowy i miały bezpośredni wpływ na ukształtowanie głównego świadczenia stron.

„W efekcie, usunięcie postanowienia określającego główne świadczenia stron, podobnie jak postanowienia określającego niektóre z essentialia negotii umowy – musi oznaczać brak konsensu co do jej zawarcia w ogóle. Oznacza to, że na skutek kontroli abuzywności umowy należy uznać za nieważne.” (III C 807/17)

Podsumowanie

Sąd unieważnił dwie umowy zawarte z bankiem Millennium S.A.! Jak w uzasadnieniu wyroku podkreślił Sąd, brak było podstaw do zastąpienia abuzywnych postanowień umowy jakimikolwiek innymi postanowieniami, które mogłyby wynikać z przepisów o charakterze dyspozytywnym.

Zatem zachęcamy do działania i składania pozwów przeciw Bankom, aby uwolnić się od nieuczciwego kredytu frankowego.

Szołajski Legal Group prowadzi liczne sprawy frankowe w sądach, dlatego inspiruje Frankowiczów do działania – sprawdź na www.frankowiczudzialaj.pl.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium