W kwietniu miały zapaść kluczowe dla Frankowiczów uchwały Sądu Najwyższego. Obydwie zostały jednak przesunięte ze względu na zbliżające się orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w kolejnej sprawie polskiej dotyczącej umowy kredytu frankowego. Czego będzie dotyczyć to orzeczenie?

Czego dotyczy wyrok TSUE?

Wyrok TSUE ma być odpowiedzią na pięć pytań prejudycjalnych, które zostały zadane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. (dawniej GE Money Bank). Dwa z nich pokrywają się z pytaniami, na które miał odpowiedzieć Sąd Najwyższy. Przesunięcie orzeczeń Sądu umożliwi ich zgodność z wyrokiem TSUE. Właśnie te dwa pytania, dotyczące kwestii przedawnienia oraz wynagrodzenia za korzystanie z kapitału są najbardziej istotne dla Frankowiczów.

Przedawnienie roszczeń

W polskim orzecznictwie kwestia przedawnienia roszczeń nie jest jednoznaczna, a przecież ma ona decydujący wpływ na wysokość roszczenia jakie Frankowicz ma wobec Banku. Probankowa wykładnia przepisów mówi, że przedawnienie dotyczy rat zapłaconych 10 lat przed datą złożenia pozwu.

Takie stanowisko jest jednak mocno krytykowane. Najczęściej podzielana interpretacja europejska mówi, że przedawnienie należy liczyć po 10 latach od daty powzięcia świadomości, że umowa Frankowa jest nieważna. Rozumie się przez to datę wezwania Banku do zwrotu pieniędzy lub innego rodzaju reklamacji albo dopiero od dnia wydania wyroku unieważniającego umowę frankową.

Wiele wskazuje na to, że TSUE opowie się właśnie za tą ostatnią opcją, gdyż taki wyrok wydał TSUE w podobnej sprawie z 9 lipca 2020 r.

Wynagrodzenie dla Banku

Kolejna rozstrzygana przez TSUE kwestia dotyczy kontrowersyjnego pomysłu Banków na pobieranie od Frankowiczów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Zgodnie z nim, Bankom przysługuje wynagrodzenie za to, że Konsument otrzymał od niego pieniądze i czerpał z tego korzyści (np. poprzez zakup nieruchomości). Takie twierdzenia nie tylko nie mają podstaw prawnych, ale również stoją z nim w sprzeczności.

Zgodnie z orzecznictwem TSUE, dyrektywa konsumencka umożliwiająca unieważnianie umów frankowych ma na celu ochronę interesów konsumenta i ukaranie Banku. Przyznanie Bankowi roszczenia o wynagrodzenie w żaden sposób nie odzwierciedla powyższego mechanizmu. Należy się spodziewać, że 29 kwietnia TSUE ukróci kolejny pomysł Banków na bezprawne pobieranie pieniędzy od konsumentów.

Uchwała SN 11 maja 2021 r.

Oczekiwana uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego została przełożona na 11 maja 2021 r. Wydaje się pewne, że SN podzieli argumentację TSUE, a wszystko wskazuje, że będzie ona korzystna dla Frankowiczów.

Wnioski

Wyrok TSUE w polskiej sprawie, który ma duże znaczenie dla obecnych i przyszłych spraw frankowych, ma zapaść 29 kwietnia 2021 r.

Orzecznictwo TSUE jest korzystne dla konsumentów, dlatego należy spodziewać się wyroku, który wzmocni pozycję Frankowiczów i ułatwi sądom unieważnianie umów kredytów frankowych.

Uchwała całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego odbędzie się 11 maja 2021 roku i najprawdopodobniej podzieli argumentację jaką przedstawi TSUE 29 kwietnia.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej