Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił apelację Frankowiczów i w wyroku z 4 marca 2020 r. stwierdził, że umowa kredytu udzielonego przez mBank w 2006 r. winna być odfrankowiona!

W I instancji Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia oddalił powództwo Frankowiczów w wyroku z 25 maja 2018 r. (VI C 2402/16).

Rozpatrując apelację Frankowiczów, Sąd Okręgowy w Warszawie (XXVII Ca 2125/18) uznał, że umowa kredytu waloryzowanego CHF zawarta w 2006 r. zawierała bezskuteczne postanowienia umowne w postaci klauzul indeksacyjnych i musi być wykonywana bez nich.

Umowa kredytu dotyczyła udzielenia pożyczki w wysokości 92 tys. zł. Została w całości spłacona przez Frankowiczów w 2016 r.

W związku z powyższym Sąd Okręgowy zasądził od mBanku na rzecz kredytobiorców nadpłaconą kwotę ponad 41 tys. zł. wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od wezwania przedsądowego (październik 2016 r.) do dnia zapłaty.

Co ciekawe, rozpatrując powództwo Sąd Rejonowy wyznaczył biegłego sądowego, jednak Sąd Okręgowy nie skorzystał z wyliczeń biegłego rozpatrując apelację.

Zdaniem Sądu Okręgowego zakwestionowane przez Frankowiczów postanowienia umowy są niedozwolone i nie budzi to żadnej wątpliwości, nawet w orzecznictwie Sądu Najwyższego (np. w orzeczeniu o sygn. I CSK 1049/14).

W ocenie Sądu po ostatecznej spłacie kredytu przez Frankowiczów, bank otrzymał zwrot pożyczonego kapitału oraz wynagrodzenie w formie odsetek, a Frankowiczom należał się zwrot nadpłaty.

Wnioski

Sąd Okręgowy potwierdził, że można odfrankowić umowę kredytu waloryzowanego do CHF (indeksowanego) i zasądzić zwrot nadpłaty, nawet w przypadku spłaconego kredytu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych