Przedstawiamy kolejne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa naszego Klienta przeciwko Santander Bank Polska S.A. z 28 marca 2023 r. Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicz uiścił na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych ponad 54 tys. zł oraz 17,5 tys. CHF. Łącznie na rzecz banku Frankowicz zapłacił prawie 140 tys. zł, co przekracza o niemal 31 tys. zł wysokość udzielonego kredytu.

Instytucja prawa cywilnego, jaką jest zabezpieczenie roszczenia, dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność.

W razie akceptacji wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Na posiedzeniu niejawnym, 28 marca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia w sprawie o sygn. akt XXVIII C 1650/22. Sprawa z powództwa naszego Klienta toczy się przeciwko Santander Bank Polska SA z/s w Warszawie.

Sąd udzielił Frankowiczowi zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu hipotecznego EKSTRALOKUM zawartej w marcu 2008 r. Tym samym Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 28 marca 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie. Warto podkreślić, że nasz Klient spłacił dotychczas kapitał kredytu z powyższej umowy.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Pozwem z 31 sierpnia 2021 r. Frankowicz wystąpił przeciwko bankowi z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym określonym w pozwie.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 8 marca 2023 r.

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicz uiścił na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 54 421,07 zł oraz 17 506,30 CHF, co stanowi łączną kwotę 137 975,14 zł przekraczającą o 30 958,37 zł wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowicza od banku wynoszącą 107 016,77 zł.

Co jest ważne we wniosku o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać 2 przesłanki:

  1. uprawdopodobnienie roszczenia oraz
  2. wykazanie interesu prawnego.

To na Prawnikach wnioskodawcy spoczywa obowiązek dobrego umotywowania składanego dokumentu. W powyższej sprawie nasz Klient spłacił już nominalną wartość kapitału i wykazał interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia. Dobrze przygotowany i umotywowany wniosek przekonał Sąd do wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej