Kontynuujemy artykuły przedstawiające zwycięstwa Frankowiczów z Bankiem PeKaO S.A., dotyczące spraw o kredyty frankowe zawierane w Banku BPH z Krakowa. Dzisiaj kolejny wyrok unieważniający umowę w całości

Głównym powodem unieważnienia umowy był brak możliwości ustalenia świadczenia głównego. W wyroku z 24 lutego 2020 r., Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 2191/17) podkreślił brak podstaw do uznania, że kwota wypłacona w złotówkach jest zgodna z tym, co Bank zobowiązał się wypłacić we frankach szwajcarskich.

Sąd powołał się również na orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz TSUE i na tej podstawie uznał, że klauzule dotyczące sposobu przeliczenia CHF na PLN są niedozwolone. Co więcej, nie możliwe jest uzupełnienie umowy i zastosowania kursu NBP, ponieważ przepisy na to pozwalające zostały wprowadzone po zawarciu umowy, tj. po 2002 r.

Na rzecz Kredytobiorcy została zasądzona cała żądana kwota, czyli 71 000 CHF. Bank poniósł również koszty procesowe.

Wnioski

W polskim orzecznictwie pojawia się coraz więcej wyroków umacniających pozycję konsumentów względem Banku BPH z Krakowa (obecnie PeKaO S.A.).

Oferowane przez ten Bank kredyty frankowe są niezgodne z dyrektywą konsumencką. Warto działać i pozywać Banki, dlatego zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium