Kontynuujemy cykl artykułów dotyczący zwycięstw Frankowiczów w sporach z Bankiem PKO BP. Dzisiaj omawiamy wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z 6 listopada 2020 r., dotyczący umowy Własny Kąt.

Kredyt denominowany Własny Kąt został zawarty z Bankiem w 2006 r. Po rozpatrzeniu sprawy Sąd uznał, że przedmiotowa umowa zawiera klauzule abuzywne i w związku z tym podlega unieważnieniu.

Za niegodne z prawem Sąd uznał szczególnie te zapisy umowy, które dotyczyły wypłaty oraz spłaty kredytu. Zdaniem Sądu, Bank nie wyjaśnił w jaki sposób jest ustalany kurs waluty CHF według Tabeli Kursowej Banku.

Ponadto, Bank nie wypełnił obowiązku informacyjnego, dotyczącego pouczenia Kredytobiorców o ryzyku kursowym związanym z kredytem w obcej walucie. Co prawda w umowie znajdował się jednozdaniowy zapis mający spełniać te wymagania, ale zdaniem Sądu był on zbyt lakoniczny.

Na podstawie powyższych argumentów Sąd unieważnił umowę kredytową w całości zasądzając na rzecz Frankowiczów ponad 30 000 zł.

Wnioski

Umowy kredytowe zawierane z PKO zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na ich unieważnienie.

Orzecznictwo Sądów polskich jest stabilne i zdecydowanie broni praw konsumentów. Dlatego jest to dobry czas aby zacząć działać i pozywać Banki.

Zapraszamy, Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych i chętnie pomaga konsumentom!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej