Sąd Apelacyjny w Warszawie (sygn. akt V ACa 168/19) oddalił apelację mBanku i utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 29 listopada 2018 r. (sygn. akt II C 315/17).

W pozwie z 2017 r., Frankowicze domagali się unieważnienia umowy kredytu w całości lub odfrankowienia, w związku z klauzulami abuzywnymi. Oczekiwali również zwrotu nadpłaty – ponad 62 tys. zł.

Umowa kredytu została zawarta 27 października 2008 r. w ramach kredytu hipotecznego Multiplan, waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego na kwotę 319.000 PLN. W 2012 r. Frankowicze podpisali z Bankiem aneks, zgodnie z którym spłacali kredyt we frankach szwajcarskich.

Sąd Okręgowy odfrankowił kredyt i zasądził zwrot nadpłaty

Zdaniem Sądu Okręgowego, umowa zawiera klauzule abuzywne dotyczące waloryzacji kredytu frankiem szwajcarskim i po ich wyeliminowaniu może być nadal umową kredytu, ale „odfrankowioną”.

Sąd I instancji jednoznacznie stwierdził, iż fakt zawarcia aneksu do umowy, dotyczącego możliwości spłaty kredytu we frankach szwajcarskich nie powoduje, że klauzule waloryzacyjne są ważne i nie ma wpływu na ich abuzywność.

Sąd Okręgowy zatem uwzględnił roszczenie Frankowiczów – odfrankowił kredyt oraz zasądził na rzecz Frankowiczów ponad 56 tys. zł tytułem zwrotu nadpłaty wyliczonej przez biegłego sądowego.

Apelację od wyroku Sądu Okręgowego wniósł Bank.

W wyroku z 10 marca 2020 r., Sąd Apelacyjny oddalił apelację Banku stwierdzając, że Sąd Okręgowy wydał prawidłowy wyrok w I instancji.

Podsumowanie

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, pomimo braku wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w polskiej sprawie, wyrok Sądu Okręgowego został prawidłowo uzasadniony. Sąd I instancji dokonał właściwej interpretacji przepisów dyrektywy konsumenckiej i szeregu wyroków ETS w sprawach kredytów walutowych.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium