Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku Millenium S.A. w sprawie kredytu frankowego (sygnatura I Aca 674/18). W wyroku z 13 listopada 2019 r. odniósł się do decyzji Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 lipca 2018 r. (XXIV C 241/17). Wtedy to Sąd również uznał, że umowa kredytu indeksowanego banku Millennium z 19 lutego 2007 r. jest nieważna.

Sąd Okręgowy: umowa sprzeczna z prawem bankowym

Sąd Okręgowy upatrywał bezwzględnej nieważności umowy w jej sprzeczności z prawem bankowym i brakiem określenia wysokości świadczenia, do spełniania którego zobowiązani byli kredytobiorcy.

Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku. Potwierdził, że wyrok Sądu Okręgowego jest prawidłowy, chociaż podstawą stwierdzenia nieważności umowy kredytu w całości były klauzule abuzywne.

Sąd Apelacyjny: klauzule abuzywne

Zawarte w umowie kredytu frankowego klauzule indeksacyjne, Sąd Apelacyjny uznał za abuzywne – nieuczciwe. Jak potwierdził Sąd, z tego powodu umowa kredytu frankowego jest nieważna w całości.

Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę, tj. ponad 82 tys. zł, tytułem zwrotu nienależnych świadczeń kredytobiorców.

Warto wskazać, iż Bank nie zgłosił swojego roszczenia wzajemnego, więc Sąd Apelacyjny nie miał podstaw do uwzględniania go z urzędu. Wyrok jest prawomocny.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych