W ramach cyklu o przegranych PKO BP SA z Frankowiczami nie może zabraknąć opisu unieważnienia umowy kredytu frankowego Własny Kąt Hipoteczny z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wyrok o sygn. akt I C 346/19 został wydany 10 stycznia 2020 r.

Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny została zawarta 26 września 2008 r. Kwotę kredytu określono na 49.621, 44 CHF, natomiast środki zostały wypłacone w złotówkach.

Sąd: kwota kredytu określona nieprawidłowo

W pozwie Frankowicze podnosili, że umowa kredytu zawiera niedozwolone klauzule abuzywne, dotyczące mechanizmu przeliczania kredytu i poszczególnych rat według kursów walut określonych przez Bank w tabeli kursów.

Zdaniem Frankowiczów, umowa kredytu Własny Kąt jest nieważna, gdyż w przypadku wykreślenia z umowy klauzul abuzywnych umowa nie zawierałaby zasad rozliczeń z Bankiem i przeliczania raty kredytu z franka szwajcarskiego na złotówki.

Sąd Okręgowy jednoznacznie stwierdził, iż umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny jest nieważna! Kwota kredytu była wyrażona we frankach szwajcarskich, chociaż wszelkie rozliczenia z Frankowiczami – udostępnienie kredytu, spłata rat kredytu były dokonywane w złotówkach.

Zdaniem Sądu kwota kredytu była określona w sposób nieprawidłowy. Z tego powodu umowa Własny Kąt Hipoteczny nie stanowi umowy kredytu i jest nieważna jako sprzeczna z prawem bankowym.

Ponadto Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał, iż zawarte w umowie klauzule waloryzacyjne są niedozwolone (abuzywne) i nie wiążą Frankowiczów.

W uzasadnieniu wyroku, Sąd Okręgowy powołał się na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. (sprawa Państwa Dziubak), stwierdzając konieczność uznania umowy Własny Kąt Hipoteczny za nieważną.

Wnioski

To kolejne korzystne dla Frankowiczów rozstrzygnięcie Sądu i unieważnienie umowy kredytu hipotecznego udzielonego przez Bank PKO BP.

Nie ma co czekać w sprawach kredytów frankowych! Należy działać i składać do Sądów pozwy przeciwko bankom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej