Sektor bankowy został pozbawiony złudzeń, co do możliwości uzyskania od kredytobiorców wynagrodzenia za korzystanie z kapitału! To efekt oczekiwanego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-520/21, który został wydany 15 czerwca 2023 r.

Niewątpliwie rozstrzygnięcie TSUE przyspieszy sprawy sądowe, zawieszone do czasu wydania tego wyroku. Ponadto Frankowicze nie będą musieli obawiać się konsekwencji doprowadzenia do unieważnienia umowy kredytu i jej rozliczenia, zaś nowe pozwy banków o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału przestaną pojawiać się w sądach.

Przypomnijmy, w sierpniu 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieście zadał TSUE pytania prejudycjalne w sprawie C-520/21. Dotyczyły one pytania, czy stronom (kredytobiorcy oraz bankowi) unieważnionej umowy kredytowej na podstawie klauzul abuzywnych należy się zwrot dodatkowych środków ponad wypłacone w wykonaniu tej umowy.

Sprawa C-520/21 dotyczy powództwa przeciwko bankowi Millennium o zapłatę wynagrodzenia z tytułu kapitału udostępnionego bankowi w postaci rat kredytu.

Rzecznik TSUE: dyrektywa nie pozwala na dodatkowe świadczenia od konsumentów

Jak pamiętamy, 16 lutego 2023 r. opinię w tej sprawie przedstawił Rzecznik Generalny TSUE Anthony Michael Collins. Według opinii Rzecznika, Dyrektywa 93/13 nie pozwala, by bank na podstawie unieważnionej umowy kredytowej, oprócz zwrotu kwoty równej udzielonemu kredytowi domagał się dodatkowych świadczeń od konsumentów. W uzasadnieniu podkreślił, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencje zawarcia w tej umowie nieuczciwych warunków.

Jednocześnie uznał, że Dyrektywa 93/13 nie stoi na przeszkodzie, by konsument mógł domagać się od banku dodatkowych świadczeń po unieważnieniu umowy. Jednak to sąd krajowy ma ustalić, czy konsumenci mogą dochodzić tego typu roszczeń w świetle polskich przepisów.

Rozwiązanie to znajduje uzasadnienie w celu Dyrektywy 93/13, jakim jest przyznanie konsumentom wysokiego poziomu ochrony.

Rzeczywiście wyrok TSUE w sprawie C-520/21 okazał się potwierdzeniem założenia opinii Rzecznika Generalnego z 16 lutego 2023 roku.

Uzasadnienie wyroku TSUE

Zgodnie z Uzasadnieniem „Dyrektywa stoi na przeszkodzie temu, by bank miał prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot wypłaconego kapitału oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę” . Jak podkreślił Trybunał, przyznanie takiego prawa przyczyniłoby się do wyeliminowania efektu odstraszającego wywieranego na przedsiębiorców.

Jednocześnie, skuteczność ochrony przyznanej konsumentom przez dyrektywę byłaby zagrożona, gdyby byli oni narażeni, w związku z powoływaniem się na swoje prawa wynikające z dyrektywy, na ryzyko zapłaty takiej rekompensaty na rzecz przedsiębiorcy. „Taka wykładania groziłaby stworzeniem sytuacji, w których bardziej korzystne dla konsumentów byłoby raczej kontynuowanie wykonania umowy zawierającej nieuczciwy warunek niż skorzystanie z praw, które wywodzą oni ze wspomnianej dyrektywy” – wyjaśnił TSUE.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny potwierdził, że ochrona konsumentów jest nadrzędną wartością w prawie europejskim.

Podsumowanie

Wydany wyrok ma fundamentalne znaczenie, dla kredytobiorców frankowych i dla banków, gdyż ustali sposób rozliczania stron po wyeliminowaniu umowy z obrotu prawnego na skutek zidentyfikowania w niej przez sąd klauzul niedozwolonych.

Spodziewamy się, że zdecydowanie prokonsumencki wyrok TSUE otworzy lawinę nowych pozwów frankowych w sądach. Spraw frankowych prawdopodobnie przybędzie w całej Polsce, gdyż od 15 kwietnia tego roku pozew przeciwko bankowi można złożyć tylko w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Frankowicze będą mogli rościć już nie tylko o pełne rozliczenie z bankiem, ale również o waloryzację świadczeń.

Sądy krajowe przejdą kolejny sprawdzian, gdyż kredytobiorcy frankowi umocnieni pozytywnym wyrokiem TSUE będą zainteresowani kierowaniem takich roszczeń względem banków.

Warto złożyć pozew frankowy jak najszybciej w związku z wydaniem wyroku TSUE, co pozwoli na uzyskanie szybciej prawomocnego wyroku. Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom frankowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank