Sąd Okręgowy w Szczecinie uwzględnił 5 marca 2020 r. apelację Frankowiczki, unieważniając umowę kredytu i zasądzając zwrot ponad 24 tys. zł oraz zwrot kosztów sądowych. W ten sposób Sąd Okręgowy zmienił wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z 24 maja 2019 r. (sygn. akt I C 719/16).

Umowę kredytu z Bankiem Ge Money Bank Frankowiczka zawarła 31 sierpnia 2009 r.

Rozpatrując apelację (sygn. akt II Ca 1382/19), Sąd Okręgowy potwierdził w pierwszej kolejności, że umowa kredytu winna być weryfikowana w zakresie postanowień umownych na datę jej zawarcia.

Zdaniem Sądu, umowa zawierała klauzule abuzywne dotyczące indeksacji do kursu franka szwajcarskiego, mimo iż postanowienia te odnosiły się do kursu średniego Narodowego Banku Polskiego!

W toku postępowania sądowego Frankowiczka zgodziła się na unieważnienie umowy kredytu. W uzasadnieniu nieważności umowy, Sąd Okręgowy w Szczecinie powołał się wprost na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 3 października 2019 r. w polskiej sprawie Państwa Dziubak.

Sąd Okręgowy stwierdził, że przy zastosowaniu unieważnienia umowy kredytu należy brać pod uwagę aktualną sytuację Frankowicza i uwzględnić jego zgodę na unieważnienie umowy, które zdaniem Sądu jest korzystne dla Frankowiczki.

Wnioski

Sąd Okręgowy w Szczecinie potwierdził, iż umowa GE Money Banku zawiera klauzule abuzywne i winna być unieważniona!

Frankowicze wygrywają w całej Polsce! Powinni brać sprawy w swoje ręce i działać, aby zaprzestać spłacania nieuczciwych kredytów frankowych.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium