Tym razem przedstawiamy rekordowo szybkie unieważnienie kredytu frankowego Banku Millennium. Wyrok zapadł zaledwie w 4 miesiące od złożenia pozwu!

Wiadomym jest, że głównym powodem skutecznie zniechęcającym Frankowiczów do prowadzenia postępowań na drodze sądowej jest długość trwania procesu, celowo przedłużana przez banki. Dodatkowym czynnikiem opóźniającym postępowania jest pandemia koronawirusa, która również odbiera chęć do działania.

Kilkuletnie postępowania odstraszają kredytobiorców, dlatego dzisiaj prezentujemy wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, który zapadł po 4 miesiącach od złożenia pozwu. Ten korzystny wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego daje nadzieję na coraz szybsze rozstrzyganie na drodze sądowej.

Wyrok po jednej rozprawie

Pozew został złożony 10 lutego 2020 r. Powodowie wnieśli o ustalenie nieważności całej umowy kredytowej z 4 stycznia 2008 r. W uzasadnieniu wskazali, że kredyt został indeksowany do CHF, natomiast nigdy nie otrzymali wypłaty środków w walucie franka szwajcarskiego. Kredyt jest kredytem złotowym, natomiast przeliczenie jest obarczone klauzulą abuzywną, co stanowi nieskuteczność postanowień. W ocenie pozwanego Banku Millennium S.A. kredyt powodów jest kredytem walutowym.

W przedmiotowej sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa, gdyż według Sądu dla wydania rozstrzygnięcia nie było uzasadnionej potrzeby prowadzenia długotrwałego i rozbudowanego postępowania dowodowego. Na rozprawie 22 czerwca 2020 r. Sąd pominął wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków wskazanych przez Bank uznając, że takie zeznania nie są konieczne i przydatne, a tylko przyczyniają się do przedłużenia postępowania. Kolejnym argumentem był fakt, że zawnioskowani przez Bank Millennium świadkowie nie brali udziału przy podpisywaniu umowy kredytowej. Podobnie Sąd pominął wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, uznając go za zmierzający do celowego przedłużenia postępowania. W ocenie Sądu bowiem dowód ten nie miał żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Sąd przychylił się do stanowiska strony powodowej, uznając za zasadne zarzuty dotyczące klauzul abuzywnych, które umożliwiały Bankowi Millennium S.A. jednostronne ustalanie wysokości łączącego zobowiązania.

Sąd Okręgowy w Gdańsku, 24 czerwca 2020 r. uznał umowę kredytu hipotecznego za nieważną. Tym samym zasądził od Banku na rzecz Frankowicza kwotę żądaną wraz ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Wnioski

Przedstawione orzeczenie zachęca do działania. Rekordowy wynik, 4 miesięcy od złożenia pozwu do wydania wyroku napawa optymizmem i nadzieją na szybkie postępowania sądowe w sprawach kredytów frankowych.

Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej