Getin Noble Bank S.A. powstał w 2010 r. z połączenia Getin Bank S.A. z Noble Bankiem S.A. To bank uniwersalny, marka bankowości detalicznej, należący do grona 10 największych w Polsce pod względem sumy bilansowej. W 2020 r. zanotował straty na prawie 560 mln zł. Powodem tak słabych wyników była pandemia oraz kredyty frankowe.

Getin Bank S.A. zawierał umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF. Przedstawiamy cykl wyroków wygranych przez frankowiczów z Getin Noble Bank S.A.

Jak orzekł Sąd?

Wyrokiem z 16 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy w Gliwicach ustalił nieważność umowy kredytowej zawartej z Getin Bank S.A. Dom Oddział w Łodzi w 2008 r. Od pozwanego na rzecz powodów Sąd zasądził kwotę 6.417 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie miały miejsce tylko 2 rozprawy. Od złożenia pozwu do ogłoszenia wyroku minęło zaledwie 7 miesięcy, co daje rekordowy wynik postępowania sądowego w sprawach frankowych. To także nadzieja dla pozostałych kredytobiorców na coraz szybsze i sprawniejsze procedowanie spraw.

Sąd dokonał przesłuchania powodów oraz świadka ze strony pozwanej tj. byłego pracownika banku, który udzielał kredytu klientom. Warto podkreślić kluczowe znaczenie zeznań świadka powołanego przez Getin Bank, które były całkowitym potwierdzeniem wcześniejszych zeznań powodów. Dlatego też Sąd, ustalając stan faktyczny w sprawie poparł stanowisko powodów oraz świadka z banku, uznając wzorzec umowny obarczony abuzywnymi klauzulami za nieważny.

Na uwagę zasługuje fakt, że zazwyczaj zeznania świadków powoływanych przez banki są skrajnie różne od zeznań kredytobiorców, tym razem były spójne i potwierdzające okoliczności podane podczas przesłuchania stron. Były pracownik banku zeznał, że nie obowiązywały żadne procedury czy wytyczne dotyczące udzielania kredytów indeksowanych do CHF, nadto wzorzec umowny nie podlegał żadnym negocjacjom, brak było jakichkolwiek informacji ze strony banku o ryzyku kursowym czy walutowym. Doradcy klienta byli wynagradzani prowizją od sprzedaży.

Warto podkreślić położenie finansowe klientów, którzy w momencie wydania wyroku mieli już całkiem spłacony kapitał.

Wnioski

Dla sektora bankowego kredyty frankowe są dużym obciążeniem ekonomicznym. To kolejne korzystne orzeczenie w sprawie kredytu frankowego, dodatkowo wydane w rekordowym czasie.

Umowy zawierane z Getin Noble Bank są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie umowy kredytowej.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Getin Noble Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej