W całym sektorze bankowym zyski są średnio o połowę niższe niż w latach ubiegłych. Na tle konkurencji negatywnie wyróżnia się mBank, który zaliczył spadek zysków o 90 proc. Roczne dochody mBanku spadły z ponad miliarda złotych do niecałych 104 mln zł.

Okazuje się, że dla banków to nie pandemia jest największym problemem. Znacznie poważniejsze kłopoty powoduje kwestia kredytów frankowych i towarzysząca im fala procesów sądowych. Przedstawiamy kolejny przykład potwierdzający, że większość spraw w polskich sądach wygrywają Frankowicze, natomiast banki – choć silniejsze – przegrywają.

Stwierdzenie nieważności umowy już po 8 miesiącach!

Sąd Okręgowy we Wrocławiu, 10 grudnia 2020 r. orzekł nieważność umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” zawartej w 2010 r. W sprawie prowadzonej z powództwa kredytobiorców przeciwko mBankowi miały miejsce 3 rozprawy.

Pierwsza z nich odbyła się 21 września. Sąd dokonał przesłuchania powodów oraz przeprowadził dowód z zeznań świadka, następnie odroczył rozprawę. Na drugiej rozprawie – z 26 listopada – Sąd pominął wniosek dowodowy z opinii biegłego, a następnie odroczył ogłoszenie wyroku na 10 grudnia. Warto zaznaczyć, że od momentu wytoczenia powództwa do momentu ogłoszenia wyroku minęło zaledwie 8 miesięcy, co daje nadzieję na coraz szybsze procesy sądowe korzystne dla Frankowiczów.

Sąd poparł stanowisko strony powodowej odnoszące się do roszczenia głównego tj. stwierdzenia nieważności całej umowy zawartej z mBankiem (wcześniej BreBankiem) w 2010 r. Uznał postanowienia umowne dotyczące waloryzacji za obarczone wadliwym charakterem. Sąd określił także mechanizmy indeksacyjne jako nieprecyzyjne oraz wykazał, że bank posiadał dowolność w sposobie kreowania kursów walutowych. Jak wskazał Sąd: poprzez jednostronną i swobodną możliwość ukształtowania wysokości zobowiązania kredytobiorcy bank rażąco naruszył interesy konsumenta oraz zasadę równowagi kontraktowej stron umowy kredytowej. Według polskiego orzecznictwa takie działania są uznawane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Wnioski

Dla sektora bankowego kredyty frankowe są większym zagrożeniem niż koronawirus. Banki przegrywają w procesach sądowych z Frankowiczami.

Umowy zawierane przez mBank są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i z tego powodu podlegają unieważnieniu lub odfrankowieniu.

Warto rozważyć drogę sądową także w swojej sprawie frankowej. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank