Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Ministerstwo Finansów, 11 kwietnia 2024 r. wydało komunikat dotyczący reformy wskaźników referencyjnych. Komitet sterujący podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBOR typu risk-free-rate (RFR). Przegląd ten będzie obejmował zarówno WIRON, jak i inne możliwe indeksy lub wskaźniki.

Dla przypomnienia od 1 stycznia 2018 r. w Polsce obowiązuje tzw. rozporządzenie BMR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych.

Zastępowanie WIBORU przez WIRON?

Pierwotnie proces zastępowania WIBORu przez WIRON rozpoczął się w styczniu 2023 r. i miał zakończyć się 1 stycznia 2025 r., kiedy banki całkowicie zaprzestaną stosowania WIBORu. Później Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych zmienił termin na koniec 2027 r. Aktualnie wiadomo jedynie, że WIBOR zostanie zastąpiony innym wskaźnikiem referencyjnym, ale prawdopodobnie to nie będzie WIRON.

Z komunikatu wynika bowiem, że: „na podstawie analizy danych Ministerstwo Finansów zwróciło się do Komitetu Sterującego z prośbą o ponowne przeprowadzenie przeglądu i analizy wskaźników alternatywnych dla WIBORu, biorąc pod uwagę zarówno WIRON, jak i inne możliwe wskaźniki”.

Prace nad reformą będą kontynuowane aż do najbardziej efektywnego i bezpiecznego zakończenia procesu zastąpienia wskaźnika WIBOR przez nowy wskaźnik referencyjny typu RFR.

WIRON nie jest wolny od ryzyka

Generalnie oznacza to, że Ministerstwo Finansów ma obawy, że nowy wskaźnik WIRON nie jest całkowicie wolny od ryzyka, dlatego też zaproponował zamianę WIBORu na inny wskaźnik referencyjny.

Innymi słowy najprawdopodobniej likwidacja WIBORu nie nastąpi do 2027 r., natomiast pewniejsza jest rezygnacja z nowego WIRONu. To jest istotna informacja zwłaszcza dla tych osób, które aktualnie zawierają umowy o kredyt hipoteczny z opcją oprocentowania opartego nie na WIBOR, ale na nowym wskaźniku WIRON.

Podsumowanie

Ogłoszony komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie reformy wskaźników referencyjnych, zamiany problematycznego WIBORu oraz obaw związanych z nowym WIRONem wzbudza zamieszanie. Warto się zastanowić, zanim podejmie się kolejny krok.

Zakwestionować w sądzie można zarówno kredyt oparty na WIRON, jak i oparty na WIBOR.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych