W październiku zapadło wiele wyroków potwierdzających zwycięstwa Frankowiczów w sporze z mBankiem. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok z 27 października 2020 r., w którym Sąd rozpatrywał sprawę już spłaconego kredytu.

Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt II C 929/18) uznał spłaconą umowę kredytu indeksowanego za zawierającą nieuczciwe klauzule i zasądził jej odfrankowienie.

Zwrot nadpłaconych rat dla Frankowiczów wraz z odsetkami za opóźnienie

W uzasadnieniu wyroku Sąd zwrócił uwagę, że klauzule dotyczące Tabeli Kursów walut są niedozwolone, ponieważ pozwalają na dowolne kształtowanie przez Bank wysokości należnych mu świadczeń. Dodatkowo brak jest jakichkolwiek obiektywnych kryteriów, na podstawie których taki kurs miałby być wyznaczany.

Również sposób informowania Kredytobiorców o ryzykach walutowych związanych z kredytem rażąco naruszał wymagania informacyjne, które powinny być spełnione przez Bank.

Sąd zaznaczył również, że o abuzywności umowy stanowi rażąca asymetria ryzyka w umowie kredytu. Konsekwencjami zmiany kursu walut byli obarczeni wyłącznie Kredytobiorcy, podczas gdy Bank nie ponosił żadnego ryzyka.

W konsekwencji Sąd odfrankowił umowę zasądzając na korzyść Kredytobiorców 605 000 zł nadpłaconych rat oraz dodatkowo odsetki za opóźnienie. Koszty procesowe są również w całości poniesione przez Bank i zwrócone Frankowiczom.

Podsumowanie

Umowy zawierane z mBankiem zawierają klauzule abuzywne, które mogą prowadzić do unieważnienia lub odfrankowienia. Udowadniają to kolejne korzystne wyroki Sądów, które zapadają niemalże codziennie.

Fakt, że kredyt został już spłacony oznacza, że Kredytobiorca może walczyć o zwrot nieuczciwie nadpłaconych rat! Albowiem, orzecznictwo jasno pokazuje, że również takie sprawy są przez Frankowiczów wygrywane.

Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z mBankiem i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej