Problem wadliwości zapisów w umowach kredytowych odnoszących się do franka szwajcarskiego boleśnie odczuwa mBank S.A., który był liderem w ich sprzedaży. Na początku roku mBank utworzył milionowe rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi.

Orzecznictwo sądów jest coraz bardziej stabilne i jednolite, a wydawane wyroki korzystne dla kredytobiorców. Wyrok przedstawiony w dzisiejszym artykule jest potwierdzeniem, że większość umów o kredyt zawieranych pomiędzy 2006 a 2011 rokiem zawierała niedozwolone postanowienia, rażąco wpływające na interesy kredytobiorców.

Sąd: umowa nieważna, ponad 155 tys. zł dla Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Gdańsku, 7 stycznia 2021 r., orzekł nieważność umowy kredytu indeksowanego „Multiplan” z 2006 r., zawartego z BRE Bank. Od strony przegranej, czyli mBanku zasądzono kwotę ponad 155 tys. zł wraz z należnymi odsetkami. Bank obciążony został także kosztami procesowymi.

Jak podkreślił Sąd, w umowie nie określono mechanizmu ustalania kursów walut, tym samym mBank miał w tym zakresie zupełną dowolność. Nieuczciwym jest fakt, że konsument nie posiadał żadnego wpływu na kurs waluty, gdyż kryteria przewidziane w umowie, które dotyczyły kursów walut były niedookreślone.

Klauzula waloryzacyjna dotyczyła głównego przedmiotu sporu i dlatego – bez zdecydowanej zmiany charakteru umowy – nie istnieje możliwość zastąpienia postanowień niedozwolonych przepisem dyspozytywnym. Bank nie spełnił ponadto obowiązku informacyjnego w zakresie ryzyka walutowego. Z tych powodów Sąd jednoznacznie stwierdził, że eliminacja postanowień niedozwolonych dotyczących klauzul waloryzacyjnych wyklucza dalsze wykonywanie umowy i stwierdził jej nieważność. Według zasady 2 kondykcji, zasądził ponad 155 tys. zł dla Frankowiczów.

Wnioski

Lider w sprzedaży kredytów frankowych, jakim jest mBank utworzył milionowe rezerwy na ryzyko prawne związane z umowami Multiplan oraz mPlan.

Umowy zawierane przez mBank są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne. Takie umowy podlegają unieważnieniu lub odfrankowieniu.

Posiadasz kredyt frankowy w mBanku? Rozważasz podjęcie drogi sądowej? Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych