Wyrok TSUE z 8 września 2022 r. dotyczący spraw frankowych potwierdza szeroką ochronę praw konsumenckich. Stając po stronie Frankowiczów, TSUE daje im wsparcie w batalii sądowej z bankami.

TSUE odpowiedział na 5 pytań prejudycjalnych zadanych przez polski sąd – pytań kluczowych dla oceny zasadności roszczeń Frankowiczów wobec banków. Wyrok odnosi się do 3 spraw C-80/21, C-81-22, C-82/22 połączonych do wspólnego rozpoznania. Warto przypomnieć, że orzeczenie miało być wydane już 17 marca 2022 r., ale sprawa została odroczona.

Jak odpowiedział TSUE?

1. Nie można usunąć części nieuczciwego warunku

Pierwsze pytanie dotyczyło możliwości usunięcia części nieuczciwego warunku umownego i pozostawienia w mocy pozostałej jego części.

TSUE stwierdził, że sąd krajowy nie może usunąć części nieuczciwego warunku. Jest to zbyt duża ingerencja w treść warunku umownego. Ponadto takie działanie powodowałoby brak sankcji dla przedsiębiorcy zniechęcającej do stosowania niedozwolonych postanowień.

2. Nie można zamienić nieuczciwego warunku na inne przepisy prawa krajowego

Odpowiadając na drugie pytanie TSUE orzekł, że nie można w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym. Konkretnie zamiana taka miała dotyczyć wypełnienia luki średnim kursem NBP na podstawie art. 358 kodeksu cywilnego.

3. Dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości rozpoczyna bieg przedawnienia

Trzecie pytanie dotyczyło terminu przedawnień roszczeń majątkowych dla konsumentów. Wątpliwość dotyczyła kwestii czy termin biegnie każdorazowo od dnia wypłaty miesięcznej raty czy też od momentu, gdy konsument poweźmie wiedzę o nieuczciwym charakterze warunku umownego.

TSUE stwierdził, że dopiero wiedza kredytobiorcy o nieuczciwości decyduje o rozpoczęciu biegu przedawnienia. Oznacza to, że kredytobiorcy frankowi mogą domagać się zwrotu wszystkich wpłaconych rat kredytowych, niezależnie czy od tego momentu upłynęło już więcej niż 10 lat.

Podsumowanie

Prokonsumenckie stanowisko TSUE w wyroku z 8 września 2022 r. jest kontynuacją dotychczasowej linii orzeczniczej. Zatem wzmacnia jeszcze bardziej pozycje Frankowiczów w sporach z bankami.

Warto zaznaczyć, że także polski rząd zajął oficjalne stanowisko w przedmiotowej sprawie, opowiadając się za pełną ochroną praw konsumenckich.

Dla przypomnienia około 98 % wyroków frankowych jest pozytywnych dla kredytobiorców. Także klienci kancelarii Szołajski Legal Group odzyskują duże pieniądze w sporach z bankami. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej