Nieważność umowy kredytu hipotecznego „mPlan” orzekł 27 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny. Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. w lutym 2007 r. Kwota udzielonego na 30 lat kredytu to 492.400,00 PLN.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 30 listopada 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 19 maja 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. W sprawie odbyła się jedna rozprawa – 13 września 2023 r., na której Sąd przesłuchał Frankowiczów oraz oddalił dowód z opinii biegłego wskazując na jego nieprzydatność wobec precyzyjnych twierdzeń Frankowiczów zawartych w Pozwie. Sąd nie przesłuchiwał świadków.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wskazał, że o nieważności umowy przesądzają w pierwszej kolejności wadliwe klauzule indeksacyjne, jak również brak informacji o ryzyku związanym z umową. Odsetki Sąd zasądził w części od dnia wezwania do zapłaty, a w części od dnia doręczenia pozwu do Banku.

Wyrok o sygn. akt XXV C 4070/20 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 27 września 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 391.794,63 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 8 kwietnia 2020 r. Frankowicze otrzymają również 29.976,55 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od kwoty 8.261,65 PLN od 8 kwietnia 2020 r. oraz od kwoty 21.714,90 PLN od 1 maja 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank