Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium

Po raz kolejny sąd stwierdza nieważność umowy kredytu frankowego dla Klientki Kancelarii Szołajski Legal Group. Tym razem wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego zawartego z Bankiem Millennium S.A. orzekł 19 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny (sygn. akt IV C 1895/20). Nasza Klientka zawarła umowę kredytu frankowego w grudniu 2006 r. na kwotę 200.000 na okres 420 miesięcy.

Przebieg sprawy

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 11 września 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 9 kwietnia 2021 r., zaś replika była 21 października 2021 r. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa1 grudnia 2023 r., podczas której została przesłuchana Frankowiczka. Na rozprawie nie przesłuchiwano świadków, ponieważ Sąd dopuścił wcześniej dowód z zeznań świadków na piśmie – dwóch pracowników banku, którzy nic nie pamiętali. Sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego sądowego, nie było to konieczne do rozstrzygnięcia sprawy.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczki kwotę 210.734,45 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 9 lipca 2020 r. Ponadto Frankowiczka ma otrzymać od Banku 24.354,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto zaznaczyć, że Sąd zasądził na rzecz Klientki koszty zastępstwa procesowego według Jej oświadczenia, wykazującego całość wynagrodzenia prawników Frankowiczki tj. na podstawie par. 16 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych i adwokatów.

Sąd podkreślił w uzasadnieniu, że jeżeli wskazane w oświadczeniu Frankowiczki wynagrodzenie pełnomocnika mieści się w granicach sześciokrotności stawki minimalnej, Sąd nie ma podstaw, by tę wysokość kwestionować. Zgodnie z art. 98 k.p.c. – strona przegrywająca – Bank – ponosi koszty pomocy prawnej wygrywającej Frankowiczki, w tym wypadku bank zwróci Kredytobiorczyni pełny koszt pełnomocnika.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że incydentalne wyroki Sądu Najwyższego – przy których Sąd Najwyższy wskazał na możliwość zastąpienia kursu bankowego kursem średnim NBP – nie zmieniają linii orzeczniczej, która jest już utrwalona i umowa w takim kształcie podlega unieważnieniu.

Ponadto Sąd wskazał, że na jednym lakonicznym zdaniu, wypowiedzianym przez pracownika banku do Frankowiczki, przy zawieraniu umowy, że  „na skutek zmiany kursu waluty może wzrosnąć rata i saldo kredytu”, nie można oprzeć obrony banku – w zakresie obowiązku informacyjnego banku co do ryzyka kursowego.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej