Nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej przez Klienta Kancelarii Szołajski Legal Group z Nordea Bank Polska S.A. orzekł 20 lutego 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. Od PKO BP (następcy prawnego Nordea Bank Polska) Frankowicz otrzyma zwrot prawie 70 tys. zł oraz niemal 43 tys. CHF wraz z odsetkami za opóźnienie.

Nasz Klient zawarł umowę kredytu frankowego z Nordea Bank Polska SA z/s w Gdyni w listopadzie 2008 r. na kwotę 285 tys. na okres 30 lat.

Jak przebiegała nasza sprawa frankowa?

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 30 grudnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 1 kwietnia 2021 r. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa17 stycznia 2023 r., podczas której został przesłuchany Frankowicz. Dwaj świadkowie wskazani przez Bank zostali przesłuchani w drodze przesłania pytań i udzielenia odpowiedzi na nie na piśmie.

Sąd Okręgowy w Warszawie IV Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie 20 lutego 2023 r. (sygn. akt IV C 656/22).

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowicza kwotę 69.956,53 oraz 42.945,05 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 3 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Frankowicz ma otrzymać także kwotę 8.662,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 30 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd obciążył Bank kosztami zastępstwa procesowego i Bank musi zwrócić Frankowiczowi kwotę 10.817 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Wnioski

Wzorzec umowny Nordea Habitat jest obarczony klauzulami abuzywnymi pozwalającymi na unieważnianie umowy kredytowej.

Klasyczne zapisy wzorcowe Nordea Bank przesądzają o nieważności umowy, gdyż są obarczone postanowieniami niedozwolonymi, ponadto są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Fakt nienależytego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem frankowym stanowi również podstawę do jego unieważnienia. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP, w tym również w zakresie kredytów zawartych przez Nordea Bank Polska SA – Umowy Nordea Habitat, i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium