Nasz wyrok z Santander Consumer Bank: zasądzenie nadpłaty, oddalenie roszczenia o korzystanie z kapitału

Data: 08.03.2023 / Marcin Szołajski / Kredyty frankowe

Znów unieważnienie umowy o kredyt hipoteczny dla Klientów naszej kancelarii! Tym razem Sąd Okręgowy w Legnicy wskazał na klauzule abuzywne w umowie kredytowej Santander Consumer Bank S.A. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali ponad 310 tys. zł!

Frankowicze zawarli umowę kredytu z Santander Consumer Bank w maju 2008 r. na kwotę 234.109,11 zł na okres 30 lat. Kredyt spłacili wcześniej – we wrześniu 2018 r., po sprzedaży domu.

Przebieg sprawy sądowej – tylko 6 miesięcy

Pozew w sprawie został złożony do Sądu na początku sierpnia 2022 r., następnie odpowiedź na pozew złożył Bank we wrześniu 2022 r., zaś replikę w imieniu Frankowiczów na początku grudnia 2022 r.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy – 15 grudnia 2022 r. oraz 2 lutego 2023 r., podczas których zostali przesłuchani trzej świadkowie oraz nasi Klienci jako powodowie. Wyrok w sprawie został wydany 23 lutego 2023 r. (sygn. akt I C 556/22) – a zatem 6 miesięcy od daty złożenia powu.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Legnicy?

Według Sądu umowa kredytu jest nieważna, gdyż jest obarczona klauzulami abuzywnymi. Z uwagi na spłacony przed terminem kredyt, konieczne jest zasądzenie na rzecz Frankowiczów nadpłaty ponad udzielony kredyt.

Sąd uwzględnił zgłoszony przez bank zarzut potrącenia. Kredytobiorcy dochodzili w całości spłat 550.513,51 zł (po rozszerzeniu powództwa). Bank przedstawił do potrącenia kapitał kredytu w kwocie 234.109,11 zł, co zostało uwzględnione przez Sąd. Jednak roszczenie banku o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału – w kwocie 95.410,75 zł – zostało oddalone.

Warto jeszcze raz podkreślić, że Sąd oddalił roszczenie Banku o potrącenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. Zgodnie z Opinią Rzecznika Generalnego TSUE z 16 lutego 2023 r. Sąd uznał, że to roszczenie jest bezpodstawne!

Sąd Okręgowy w Legnicy I Wydział Cywilny, 23 lutego 2023 r. zasądził dla naszych Klientów łącznie kwotę 310.318,51 zł. Kwotę 281.459,60 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 279.994,55 zł od 5 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty oraz od kwoty 1.465,05 zł od 21 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2.551,79 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 5 stycznia 2022 r. oraz kwotę 26.107,12 zł od dnia 21 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził na rzecz Frankowiczów zwrot kosztów zastępstwa procesowego

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej