Nieważność całej umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej w listopadzie 2007 r. z EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International), orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie 31 lipca 2023 r. Klientka Szołajski Legal Group odzyskała kwotę 196.962,41 PLN.

Frankowiczka zawarła umowę kredytu hipotecznego na kwotę 318.000,00 PLN na okres 40 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 3 kwietnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 7 sierpnia 2020 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza – 5 października 2021 r., natomiast druga – 20 lipca 2023 r. Na pierwszej rozprawie została przesłuchana Frankowiczka. Sąd zdecydował także o przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego w zakresie wyliczeń kwoty roszczeń.

Wyrok o sygn. akt II C 898/20 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 31 lipca 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Na rzecz naszej Klientki Sąd zasądził od banku kwotę 196.962,41 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 9 czerwca 2020 r. – była to data doręczenia przez Sąd odpisu pozwu do Banku.

Ponadto Sąd stwierdził, że Frankowiczce należy się 100 proc. zwrotu kosztów procesu, w tym zwrot kosztów procesu i kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioski

Umowy zawierane z Raiffeisen Bank obarczone są wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Raiffeisen Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych