Znowu zwycięstwo Frankowiczów – klientów kancelarii Szołajski Legal Group! W sporze z Bankiem Millennium S.A. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga III Wydział Cywilny orzekł zgodnie z żądaniem pozwu i ustalił nieważność umowy o kredyt hipoteczny zawartej w kwietniu 2006 roku w całości.

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów żądaną kwotę 353.420,31 wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 28 grudnia 2020 r. do dnia zapłaty! Sąd ustalił także, że bank jest zobowiązany do zwrotu całości poniesionych przez powodów kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej tj. w kwocie 22.634,00 zł.

Jak orzekł Sąd?

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu frankowego z Bankiem Millennium na kwotę 450.000,00 na okres 408 miesięcy.

Pozew w sprawie został złożony do Sądu 21 maja 2021 r., następnie odpowiedź na pozew Bank złożył w styczniu 2022 r. Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa19 stycznia 2023 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze.

Na rozprawie oddalono wniosek pozwanego o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków oraz o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego. Wyrok w sprawie został wydany 9 lutego 2023 r. (sygn. akt III C 754/21).

Wnioski

Kolejny Sąd potwierdza, że umowy zawierane przez Bank Millennium są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Propozycje ugodowe Banku Millennium są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej