Nasza kolejna wygrana z GE Money Bankiem

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z GE Money Bankiem S.A. z siedzibą w Gdańsku orzekł 14 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, II Wydział Cywilny. Od Banku BPH S.A., który jest następcą prawnym GE Money Bank, Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwoty: 243.763,33 PLN oraz 87.941,51 CHF.

Frankowicze zawarli umowę kredytu hipotecznego z GE Money Bankiem S.A. w styczniu 2007 r. na kwotę 765.530,00 PLN na okres 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 9 kwietnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 8 grudnia 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy, pierwsza – 31 marca 2023 r., na której Sąd uwzględnił wniosek dowodowy z opinii biegłego. Tezy opinii potwierdziły kwotowe wyliczenie Frankowiczów. Ponadto Biegły podkreślił jednostronność umowy przejawiającą się w tym, że wyłącznie konsumenci byli wystawieni na ryzyko związane z powiązaniem umowy z walutą obcą, natomiast ryzyko banku było zabezpieczone. Biegły wskazał także na możliwość jednostronnego kształtowania relacji umownych przez bank.

Druga rozprawa miała miejsce 25 października 2023 r. Warto zaznaczyć, że pełnomocnik pozwanego banku, bezpośrednio przed wyrokiem złożył oświadczenie o skorzystaniu z prawa zatrzymania, jednak Sąd go nie uwzględnił w wyroku.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga, 14 grudnia 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt II C 619/21 na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim złożeniu stanowisk końcowych przez strony na piśmie.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 243.763,33 PLN oraz kwotę 87.941,51 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 30 października 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd szczegółowe wyliczenie kosztów procesu pozostawił referendarzowi sądowemu.

Wnioski

Umowy kredytów indeksowanych do CHF dawnego banku BPH zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego. Zgodnie z orzeczeniem TSUE z 29 kwietnia 2021 r. C-19/20, wadliwe zapisy należy eliminować z umów w całości, a pozostawienie fragmentu postanowienia umownego jest niedopuszczalne. Następstwem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z Gdańska i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium