Nieważność umowy kredytu hipotecznego „MultiPlan” indeksowanego do CHF orzekł 7 września 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (sygn. akt XXVIII C 14124/21). Nasz Klient zawarł umowę kredytową w marcu 2011 r. z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie.

Kwota udzielonego kredytu to 296.300 PLN na okres 300 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 12 października 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 25 stycznia 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 7 września 2023 r., na której od razu zapadł wyrok. Przed rozprawą na posiedzeniu niejawnym Sąd oddalił dowód z opinii biegłego. Sąd nie przesłuchiwał świadków, tylko samego Frankowicza.

W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd wyjaśnił dlaczego wyznaczył termin od którego należy liczyć odsetki na rzecz Frankowicza – 30 listopada 2021 roku. Zdaniem Sądu odraczanie początku biegu terminu liczenia odsetek do czasu złożenia przez powoda oświadczenia o świadomości abuzywności klauzul umownych, a co za tym idzie nieważności umowy jest „sztuczny” i Sąd takiego zapatrywania nie podziela. Dlatego początkiem okresu, za który Frankowiczowi należą się odsetki jest dzień 30 listopada 2021 roku tj. dzień doręczenia pozwu bankowi.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku na rzecz Frankowicza kwotę 5.463,67 PLN oraz 53.676,33 CHF wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 30 listopada 2021 r. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowicza koszty procesowe w wysokości 11.817 zł.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem (również te zawierane w 2011 roku!) są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych