Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny, 14 marca 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT indeksowanego do CHF zawartej z Nordea Bank Polska SA we września 2008 r.

Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwotę 72.144,44 PLN oraz 66.545,78 CHF.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT na kwotę 197.872,87 CHF we wrześniu 2008 r. na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 2 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 17 maja 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Pierwsza rozprawa odbyła się 20 września 2022 r., druga rozprawa miała miejsce 7 marca 2023 r. Przesłuchani zostali trzej świadkowie wskazani przez bank w drodze przesłania na piśmie pytań i udzielenia na nie pisemnych odpowiedzi.

Warto podkreślić, że to kolejna sprawa, która pokazuje, że świadkowie (pracownicy banku) niczego nie wnoszą do sprawy, a przedmiotowe wnioski dowodowe służą głównie przedłużeniu postępowania.

W tym przypadku świadkowie nie znali indywidualnej sytuacji Frankowiczów, nie pamiętali okoliczności zawarcia tego kredytu, jedynie odnosili się do procedur, dokumentów, a więc do rzeczy, co do których Sąd miał już wiedzę wynikającą z dokumentów.

Wyrok o sygn. akt III C 354/21 Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał 14 marca 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z /s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 72.144,44 PLN i kwotę 66.545,78 CHF.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów łącznie kwotę w wysokości 11.847 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Nordea Bank Polska są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej