Nasza kolejna wygrana z PKO BP (Umowa kredytu Nordea-Habitat) 

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie 9 października 2023 r. sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko PKO BP S.A. z Warszawy orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT indeksowanego do CHF. Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytową z Nordea Bank Polska SA z Gdyni w czerwcu 2007 roku na kwotę 122.596,12 CHF na okres 420 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 30 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 10 maja 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 9 października 2023 r., podczas której zostali przesłuchani Frankowicze. Sąd nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego. To sprawa, w której jeden z Frankowiczów jest obcokrajowcem, stąd rozprawa odbyła się z udziałem tłumacza przysięgłego.

Odsetki zostały zasądzone od następnego dnia po rozprawie tj. po złożeniu przez powodów oświadczeń o zgodzie na ustalenie nieważności umowy kredytowej.

Sąd Okręgowy w Warszawie 23 października 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 324/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA z Warszawy na rzecz Frankowiczów kwotę 185.805,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 10 października 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów łącznie kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Nordea Bank Polska S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium