Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, 25 kwietnia 2023 r. orzekł nieważność umowy kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT indeksowanego do CHF zawartej z Nordea Bank Polska S.A. z/s w Gdyni w 2008 r.

Klienci Szołajski Legal Group odzyskali 744.708,36 PLN oraz 3.994,20 CHF, co zostało podzielone na 2 części, albowiem Frankowicze mają rozdzielność majątkową i stąd Sąd zasądził na rzecz każdego z Frankowiczów po połowie z powyższych kwot.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego NORDEA HABITAT na kwotę 609 753,81 PLN w kwietniu 2008 r. na okres 34 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 8 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 19 lipca 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa 25 kwietnia 2023 r.

Sąd w tracie rozprawy wskazał, że część ogólna kwestionowanej umowy kredytu CHF była stosowana przez pozwany bank powszechnie w latach 2006-2008 i dlatego Sąd uznał za niepotrzebny jest dowód z opinii biegłego sądowego.

Sąd nie przesłuchał świadków. Początkowo zobowiązał dwóch wskazanych przez bank świadków do złożenia odpowiedzi na piśmie. Jednak z uwagi na nie podjęcie korespondencji przez świadków, Sąd podzielając stanowisko naszej Kancelarii pominął te dowody jako nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy.

To kolejna sprawa pokazująca, że świadkowie (pracownicy banku) niczego nie wnoszą do sprawy, a przedmiotowe wnioski dowodowe służą głównie przedłużeniu postępowania.

W tym samym dniu – czyli 25 kwietnia 2023 r. – Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C2559/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd ustalił nieważność Umowy kredytu CHF Nordea Habitat z kwietnia 2008 roku i zasądził od banku PKO BP S.A. z/s w Warszawie następujące kwoty 744.708,36 PLN oraz 3.994,20 CHF  –  Sąd w wyroku dokonał podziału tych kwot na rzecz dwojga Frankowiczów i zasądził na każdego z nich kwoty po 372.354,18 PLN oraz po 1.997,10 CHF wraz z ustawowymi odsetkami. Ponadto – tytułem zwrotu kosztów procesu – Sąd zasądził w sumie 15.034 zł, z podziałem na rzecz każdego z Frankowiczów kwotę 7.517 zł.

Wnioski

Umowy zawierane z PKO BP są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko bankom i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej