Sąd Okręgowy w Warszawie 12 czerwca 2023 r. orzekł w całości nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej z EFG Eurobank Ergasias SA, obecnie Raiffeisen Bank International. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwotę 131.921,18 PLN oraz 118.804,74 CHF.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego w czerwcu 2007 r. na kwotę 403.769,00 PLN na okres 20 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 8 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 10 czerwca 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów. W sprawie odbyły się 3 rozprawy, pierwsza – 21 lutego 2023 r., druga – 19 maja 2023 r., zaś trzecia – 6 czerwca 2023 r. Sąd oddalił wnioski dowodowe, w tym o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego oraz świadków wnioskowanych przez Bank.

Warto podkreślić, że jeszcze przed wyrokiem Sądu w sprawie udało się uzyskać zabezpieczenie powództwa na czas toczącego się postępowania, co oznacza, że Frankowicze nie mieli obowiązku uiszczania bieżących rat kredytowych.

Sąd Okręgowy w Warszawie 12 czerwca 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 7038/21.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 131.921,18 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 5 lutego 2021 r. oraz kwotę 118.804,74 CHF. Ponadto Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.864 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym po 10.800 tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioski

Umowy zawierane z Raiffeisen Bank są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Raiffeisen Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium