Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawartej we wrześniu 2005 roku z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie (którego umowy kredytów frankowych przejął Bank PeKaO S.A.) orzekł 16 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, III Wydział Cywilny. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali 218.242,78 PLN oraz 48.035,07 CHF.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 173.401,00 CHF we wrześniu 2005 roku na okres 372 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 13 kwietnia 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 8 czerwca 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza 3 marca 2023 r., podczas której zostali przesłuchani Frankowicze. Druga miała miejsce 16 czerwca 2023 r., w dniu wydania wyroku.

Sąd na wniosek Banku zdecydował o przesłuchaniu dwóch świadków – pracowników banku, przy czym ostatecznie przesłuchał tylko jednego świadka, drugi nie stawił się na rozprawie, a Sąd nie podejmował kolejnego wezwania. Świadek, którego przesłuchiwał Sąd zeznawał jedynie o procedurach i nie znał indywidualnej sytuacji Frankowiczów stąd można określić jego zeznania za nieprzydatne dla rozstrzygnięcia sprawy.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie 16 czerwca 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt III C 1322/22.

Jak orzekł Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie?

Sąd zasądził od Banku PeKaO S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 218.242,78 PLN oraz 48.035,07 CHF.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 10.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu oraz kwotę 1.000 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu.

Wnioski

Umowy zawierane z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PeKaO SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium