Klienci kancelarii Szołajski Legal Group znów odzyskali duże pieniądze! Po orzeczeniu Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 kwietnia 2023 r. na rzecz Frankowiczów zasądzono 69.405,82 CHF oraz 83.573,10 PLN. Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego z Fortis Bank Polska S.A. w lipcu 2007 r. na kwotę 164.241,53 CHF na okres 30 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 12 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 9 sierpnia 2021 r., replikę złożyliśmy 16 września 2021 r., zaś duplikę bank złożył 24 listopada 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się dwie rozprawy, pierwsza 13 lipca 2022 r., na której przesłuchano Frankowiczów. Po niej złożono załącznik do protokołu w postaci uzupełnienia i sprostowania zeznań złożonych przez powodów na rozprawie.

Druga rozprawa miała miejsce 12 kwietnia 2023 r., na której zostały oddalone wnioski stron o biegłego sądowego oraz wnioski powodów o zobowiązanie pozwanego do złożenia dokumentów. Wyrok o sygn. akt I C 1483/21 Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny wydał 28 kwietnia 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku BNP Paribas Bank Polska SA z /s w Warszawie na rzecz Frankowiczów całość żądanej kwoty 69 405,82 CHF oraz 83.573,10 PLN wraz z ustawowymi odsetkami. Sąd rozdzielił pieniądze w następujący sposób: 81.101,27 PLN oraz 69.405,82 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie łącznie tj. do ich małżeńskiego majątku wspólnego oraz po 1.235,92 PLN dla każdego z małżonków.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.834,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Fortis Bank Polska S.A., którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko bankom i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych