Tym razem – 3 marca 2023 r. – Klienci kancelarii Szołajski Legal Group wygrali w sądzie z PKO BP S.A. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego „Własny Kąt”, a na rzecz Frankowiczów zasądził ponad 400 tys. zł.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego we wrześniu 2004 r. na kwotę 147.000 CHF.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie 28 maja 2021 r., natomiast Bank złożył odpowiedź na pozew 15 listopada 2021 r., a Kancelaria złożyła w imieniu Frankowiczów replikę 27 kwietnia 2022 r. W sprawie doszło do wymiany pism procesowych.

Odbyły się tylko dwie rozprawy. Pierwsza z nich – 27 października 2022 r., na której został przesłuchany świadek (pracownik banku). Druga zaś – 2 lutego 2023 r., podczas której zostali przesłuchani: pracownik banku jako świadek oraz Frankowicze.

Wyrok w sprawie został wydany 3 marca 2023 r. (sygn. akt XXVIII C 6426/21).

Orzeczenie Sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie zasądził na rzecz Frankowiczów kwotę 411.131,41 oraz 1.911 CHF, a także kwotę 831,14 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 lipca 2022 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd obciążył bank kosztami zastępstwa procesowego w całości.

Wnioski

Wzorzec umowny PKO BP SA jest obarczony klauzulami abuzywnymi pozwalającymi na unieważnianie umowy kredytowej.

Klasyczne zapisy wzorcowe umowy „Własny Kąt” przesądzają o nieważności umowy, gdyż są obarczone postanowieniami niedozwolonymi, ponadto są sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego.

Fakt nienależytego informowania klienta o ryzyku związanym z kredytem frankowym stanowi podstawę do jego unieważnienia. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PKO BP SA i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej