Niedozwolone postanowienia umowne w Kredytach złotówkowych 

Umowy kredytów złotówkowych zawierają niedozwolone postanowienia umowne, które mogą być podstawą do unieważnienia umowy.

Dowolność w określaniu oprocentowania

Z ustawy Prawo bankowe wynika prawo banku do oprocentowania i prowizji. Oznacza to, że spłata na rzecz banku kwoty wyższej niż pożyczona jest zgodna z prawem. Art. 76 tejże ustawy stanowi, że bank w umowie kredytowej ma określić warunki zmiany stopy procentowej.

Niestety banki dokonują swobodnej wykładni przepisów, tym samym dopuszczają się nieuczciwych praktyk wobec kredytobiorców, gdyż zamieszczają w umowach niezgodne z prawem oraz zabronione postanowienia. Dotyczy to zmiany oprocentowania w umowach kredytowych ze zmienną stopą oprocentowania.

Zdarzają się sytuacje, że zasady zmiany oprocentowania są niedookreślone w umowie, często są nieprecyzyjne i niezrozumiałe dla kredytobiorcy.

Warto podkreślić, że dyrektywa 93/13 oraz przepisy kodeksu cywilny [art. 385(1)] chronią konsumenta przed nieuczciwymi zapisami umownymi.

Dlatego trzeba pamiętać, że „wszelkie postanowienia w umowie kredytowej, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy, nie wiążą konsumenta”. Według UOKiK naruszeniem dobrych obyczajów jest tworzenie przez przedsiębiorców takich postanowień umownych, które mogą godzić w równowagę kontraktową stron, zaś za rażące naruszenie interesów uznaje się wprowadzenie dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta.

Dla przypomnienia konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą, czyli bankiem czynności prawnej tj. zawarcie umowy kredytu, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo konsumenta do rzetelnej informacji

Banki są zobligowane do rzetelnego i zgodnego z prawdą informowania o warunkach umowy kredytowej. Obowiązek informacyjny oznacza zakaz wprowadzania konsumenta w błąd, jak również zakaz zatajania istotnych informacji przy zawieraniu i wykonywaniu umowy kredytowej.

Niestety statystyki osób poszkodowanych przez instytucje zaufania publicznego są dowodem, że banki nagminnie zaniedbują obowiązki informacyjne, celowo wprowadzając w błąd konsumentów. Czy zatem kredytobiorca złotówkowy ma bezczynnie nadal spłacać coraz wyższe raty kredytu i tkwić w toksycznym zobowiązaniu?

Podsumowanie

Warto podkreślić, że zawarcie umowy kredytu złotówkowego z instytucją zaufania publicznego nie oznacza automatycznie, że wszystkie warunki w niej zawarte są uczciwe i zgodne z prawem. Dlatego warto rozważyć drogę sądową, poszukać wsparcia w profesjonalnej kancelarii zajmującej się prowadzeniem spraw dotyczących kredytów złotówkowych, która pomoże wygrać z bankiem. Podstawą jest zebranie dokumentacji kredytowej i dogłębna analiza warunków umowy pod kątem nieuczciwych zapisów.

Niedozwolone postanowienia umowne kredytów złotówkowych są podstawą do unieważnienia umowy.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej