Kolejny prawomocny wyrok sądu potwierdza nieważność umowy frankowej BPH S.A.

Mamy kolejny prawomocny wyrok sądu potwierdzający nieważność umowy kredytu frankowego zawartego przez naszych Klientów w kwietniu 2009 r. z Bankiem GE Money Bank (obecnie BPH S.A.) Wyrok w sprawie o sygn. akt VI Aca 1478/22 został wydany 4 grudnia 2023 r. Obecnie trwa etap rozliczeń, Bank już uiścił koszty, w pozostałym zakresie negocjujemy porozumienie kompensacyjne.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w I instancji wydał wyrok 21 czerwca 2022 r. stwierdzając nieważność umowy w całości. Dla Frankowiczów zasądził łącznie kwoty 732.404,96 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 26 stycznia 2022 r. do dnia zapłaty. Dodatkowo Sąd zasądził 11.817 PLN tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Klienci kancelarii Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu frankowego z Bankiem GE Money Bank z Gdańska na kwotę 372.849,92 zł na okres 27 lat.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 8 marca 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 1 lipca 2021 r., zaś replika była 9 sierpnia 2021 r. W pierwszej  instancji w Sądzie Okręgowym odbyła się tylko 1 rozprawa – 25 stycznia 2022 r., podczas której zostali przesłuchani nasi Klienci jako powodowie, nie było dowodu z opinii biegłego sądowego.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie w sprawie został wydany 21 czerwca 2022 roku (sygn. akt III C 400/21).

Bank złożył apelację w dniu 23 września 2022 roku.

W drugiej Instancji w Sądzie Apelacyjnym odbyła się tylko 1 rozprawa – 31 października 2023 roku, na której Sąd wysłuchał stanowiska Pełnomocnika Banku oraz Pełnomocnika Frankowiczów. 

Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie?

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny 4 grudnia 2023 r. wydał wyrok, w którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego i oddalił apelację Banku.

Dodatkowo Sąd Apelacyjny zasądził od Banku na rzecz Frankowiczów kwotę 8.100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Prawomocny wyrok w sprawie został wydany 4 grudnia 2023 roku (sygn. akt VI ACa 1478/22). Obecnie trwa etap rozliczeń, Bank już zwrócił Frankowiczom koszty procesu, w pozostałym zakresie negocjujemy porozumienie kompensacyjne.

Wnioski

Umowy zawierane przez Bank BPH S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. 

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi BPH S.A. i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium