Korzystny dla frankowiczów wyrok wydał 13 listopada 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie. Wyrok dotyczył umowy kredytu udzielonego przez dawny Polbank EFG (obecnie Raiffeisen International).

Sąd Apelacyjny rozpatrywał apelację frankowiczów od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 20 grudnia 2017 r. (I C 265/16). Wtedy Sąd I instancji w całości oddalił powództwo kredytobiorców o zwrot nadpłaty w wysokości 82.887,48 zł.

Wyrokiem z 13 listopada 2019 r. (I ACa 268/19) Sąd Apelacyjny zmienił w całości wyrok Sądu Okręgowego i prawomocnie zasądził na rzecz kredytobiorców całą dochodzoną kwotę!

Warto podkreślić, że Sąd Apelacyjny uznał, że umowa kredytu z 21 sierpnia 2007 r. – wskutek zawarcia w niej nieuczciwych klauzul indeksacyjnych – jest w całości nieważna.

Zdaniem Sądu analizowana umowa nie jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Natomiast klauzule indeksacyjne zawarte w umowie kredytu są nieuczciwe i muszą być z umowy wyeliminowane. W ich miejsca nie można jednak wprowadzić innego mechanizmu indeksacji, co powoduje, że umowa musi zostać uznana w całości za nieważną.

Sąd Apelacyjny jednoznacznie podkreślił, że świadczenia spełniane na podstawie nieważnej umowy kredytu są nienależne i podlegają zwrotowi.

Pozwany bank nie zgłosił swojego roszczenia o „korzystanie z kapitału”! Sąd zatem z urzędu nie ma podstaw do uwzględniania go.

Wyrok jest prawomocny i umowa kredytu jest nieważna!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium