W ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzono nowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne na czas epidemii COVID-19.

W dziale Biznes w czasach epidemii pisaliśmy wcześniej o trybie postępowania restrukturyzacyjnego o zatwierdzenie układu (tutaj >> Restrukturyzacja na wypadek niewypłacalności). Obecnie jednak ustawodawca wprowadza kolejne uproszczenia w tej procedurze i tworzy nowe, specjalne postępowanie restrukturyzacyjne!

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne na czas epidemii?

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy przedsiębiorca mający problemy z płynnością finansową może obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, że otwiera postępowanie o zatwierdzenie układu. Musi jednak w terminie do 30 czerwca 2021 r. zawrzeć umowę z jednym z 1441 doradców restrukturyzacyjnych.

Postępowanie to będzie prowadzone praktycznie bez udziału sądu, w oparciu o zasady dotyczące postępowania o zatwierdzenie układu (czytaj więcej tutaj >> Restrukturyzacja na wypadek niewypłacalności, konsekwencje epidemii).

Niezależnie od wielkości firmy, to doradca restrukturyzacyjny będzie pełnił rolę nadzorcy układu.

Przedsiębiorca może skorzystać z tego specjalnego postępowania tylko raz, a zatem decyzja o opublikowaniu obwieszczenia musi być przemyślana.

Ochrona wynikająca z obwieszczenia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przewidzianego na czas epidemii jest szeroka i obejmie:

  1. ochronę przed postępowaniami egzekucyjnymi, dotyczącymi również wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz
  2. ochronę przed wypowiedzeniem niektórych kluczowych dla dłużnika umów np.: najmu, dzierżawy czy leasingu. 

Termin na zawarcie układu z wierzycielami wynosi tylko 4 miesiące od dnia publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zbierania głosów wierzycieli pod układem dokonuje samodzielnie dłużnik, pod okiem nadzorcy układu.

W celu przeprowadzenia głosowania nad układem, zgromadzenie wierzycieli może zwołać nadzorca układu. Zgromadzenie można przeprowadzić w formie wideokonferencji.

Postępowanie zostanie umorzone z mocy prawa, jeżeli w ciągu czterech miesięcy nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego

Wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie może być wyższe od 15 proc. kwoty przeznaczonej dla wierzycieli, zgodnie z postanowieniami układu.

Przy kwocie dla wierzycieli wyższej niż 100 tys. zł, wynagrodzenie doradcy wyniesie 3 proc. od kwoty przewyższającej. Jeżeli kwota dla wierzycieli jest wyższa niż 500 tys. zł., wynagrodzenie doradcy ponad tę kwotę wyniesie 1 proc.

W przypadku zaś prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu lub umorzenia postępowania, wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego nie może być wyższe niż 10 296,14‬ zł.

Podsumowanie

Na zakończenie podsumujmy zalety nowego postępowania:

  1. przedsiębiorca sam, bez konieczności występowania do sądu, będzie mógł otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne,
  2. postępowanie będzie szybsze – 4 miesiące na zawarcie układu,
  3. postępowanie będzie tańsze – wynagrodzenie doradców restrukturyzacyjnych ograniczone do 15 % kwoty dla wierzycieli,
  4. odciążenie sądów zajmujących się postępowaniami restrukturyzacyjnymi, chyba że działania dłużnika będą krzywdzące dla wierzycieli.
Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych