Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, organ administracji architektoniczno-budowlanej jest zobowiązany sprawdzić szereg dokumentów przedstawianych przez inwestora.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 prawa budowlanego organ sprawdza m.in.:

  • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu;
  • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
  • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień;
  • wykonanie – w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 p.b., także sprawdzenie projektu – przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu – lub jego sprawdzenia – zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 p.b.

W ustawie uregulowana została także procedura dotycząca tego, jak ma zachować się organ, jeśli w trakcie wyżej wspomnianego sprawdzania stwierdzi naruszenia.

Obowiązek usunięcia jest obligatoryjny

W myśl art. 35 ust. 3 p.b., w razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym w art. 35 ust. 1 p.b., organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości. Określa termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

Zwracam uwagę, że wydanie przez organ postanowienia jest obligatoryjne. Wynika to z faktu, że przepis wprost wskazuje, organ „nakłada” postanowieniem obowiązek. Przepis ten nie wskazuje, że organ „może nałożyć”. Przepis jest w tym zakresie jednoznaczny.

Znaczenie wezwania w procesie wydania pozwolenia na budowę

Naczelny Sąd Administracyjny wydał 9 października 2019 r. orzeczenie w sprawie o sygn. akt II OSK 2878/19. Sąd uznał, że w sytuacji ujawnienia stwierdzonych nieprawidłowości, w pierwszej kolejności organ architektoniczno-budowlany zobowiązany jest wezwać inwestora do ich usunięcia.

„Dopiero niewykonanie tego obowiązku przez inwestora może stanowić podstawę do wydania decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę.” (II OSK 2878/19)

Podsumowanie

Wezwanie inwestora do usunięcia nieprawidłowości jest zatem ważnym etapem postępowania o wydanie pozwolenia na budowę. Jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, nie można wykluczyć, że po poprawieniu projektu budowlanego inwestor uzyska pozwolenie na budowę.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium