Już od 1 listopada 2019 r. wprowadzony zostanie obowiązkowy split payment. Nowe przepisy będą obowiązywać na mocy ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jak pisaliśmy we wcześniejszym artykule (tutaj),  od 1 lipca 2018 r. można było stosować split payment dobrowolnie.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP) będzie dotyczył transakcji z załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, czyli m.in. tych, które dotychczas były rozliczane odwrotnym obciążeniem VAT.

W załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług zostały wymienione m.in. wyroby stalowe, elektronika, złom i odpady, surowce wtórne, części samochodowe i motocyklowe, akumulatory, paliwa napędowe, usługi budowlane.

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy przy regulowaniu należności z faktury, w której kwota należności ogółem, stanowi kwotę 15 tys. złotych lub jej równowartość (art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców).

Obowiązek ten dotyczyć będzie tylko transakcji między przedsiębiorcami. Przypominamy, że sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Oznaczenie faktury oraz sankcje

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży, która wymaga zastosowania split payment będzie zobowiązany dodać na wystawianej fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”.

Jeżeli faktura sprzedaży zostanie wystawiona bez wymaganego oznaczenia, możliwe będzie jej skorygowanie za pomocą faktury korygującej. Dane formalne bądź zaniedbanie merytoryczne faktury może poprawić nabywca za pomocą noty korygującej. Czynność ta jest konieczna, jeśli sprzedawca chce uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami.

Nabywca, który otrzyma fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności” będzie obowiązany do uregulowania należności wynikającej z faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Przy czym, obowiązek uregulowania należności w tym mechanizmie dotyczyć będzie wyłącznie kwoty należności z tytułu nabycia towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli podatnik wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

Jeśli nabywca nie dokona płatności za pomocą MPP, to wówczas naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Wnioski

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o nowych regulacjach bo zaczynają obowiązywać już niedługo – od 1 listopada 2019 r. Za naruszenie tych obowiązków grożą dotkliwe sankcje!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej