Często opisujemy sprawy frankowe, które kończą się unieważnieniem umowy kredytu. Ponieważ przed Sądami w całej Polsce zapadają wyroki unieważniające, wielu Frankowiczów nie wie co zyskują dzięki odfrankowieniu umowy. Na przewalutowaniu umowy kredytu można wiele zyskać!

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie umowy kredytu zawartej z Santander Consumer Bank S.A. w październiku 2006 r. to potwierdza!

Dlaczego odfrankowienie?

W wyroku z 5 lutego 2021 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu odfrankowił umowę kredytu zawartą z Santander Consumer Bank S.A. Za przesłankę pozwalającą na taki wyrok Sąd uznał liczne klauzule abuzywne dotyczące waloryzacji.

Umowa została utrzymana w mocy ponieważ Sąd uznał za nieuczciwe tylko postanowienia dotyczące waloryzacji. Stanowiły one, że:

  • kredyt był denominowany do waluty obcej – CHF, wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia kredytu,
  • kredyt był wypłacany w złotych po przeliczeniu kwoty na CHF wg kursu kupna walut dla CHF obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia kredytu,
  • wysokość rat kapitałowo-odsetkowych została ustalona po przeliczeniu wypłaconego kredytu na CHF,
  • raty kredytu miały być płacone w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość CHF,
  • kwota wpłaty raty w złotych miała być przeliczana na CHF po średnim kursie NBP.

Co zyskali Kredytobiorcy?

Po przewalutowaniu umowy Kredytobiorcy co prawda nadal spłacają kredyt, ale wysokość rat nie jest uzależniona od wysokości kursu franka szwajcarskiego, który w ostatnim czasie się umacnia. Co więcej, Sąd zasądził od Banku prawie 150 tys. zł, które należą się Kredytobiorcom za nadpłaty poczynione przez ostatnie 15 lat. Zatem Kredytobiorcy zyskali nie tylko niższe raty kredytu, ale również potężny zastrzyk gotówki.

Wnioski

Odfrankowienie kredytu jest korzystne dla Frankowiczów. Pozwala nie tylko na obniżenie rat, ale także na odzyskanie nienależnie pobranych przez Bank nadpłat.

Umowy zawierane z Santander Consumer Bank zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na dochodzenie swoich praw przed sądami. Nie warto czekać, trzeba działać! Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Santander Bank Polska i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych